De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.weldon.nl.

Door deze website te bezoeken en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer up-to-date is. Corlido is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op hun site.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. Corlido behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch mee instemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Weldon dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorgdraagt dat iedere copyrightvermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel uitmaken van de vormen waarin de informatie wordt gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met Corlido.

Het eigendomsrecht c.q. het copyright van deze website van Weldon en van alle inhoud daarvan, berust bij de Corlido Group, tenzij anders vermeld in de informatie zelf. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.